Algemene Voorwaarden
Waterkoort Ginalski Tekst en adviesbureau Communicatie
 
Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle werkzaamheden en iedere overeenkomst tussen bureau Waterkoort Ginalski en de afnemer waarop bureau Waterkoort Ginalski deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Dit voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen van deze voorwaarden wordt afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met bureau Waterkoort Ginalski indien voor de uitvoering ervan derden betrokken dienen te worden.


Artikel 2: Offerte
Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor drie weken, tenzij anders aangegeven. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen maar niet langer dan twee maanden.

Artikel 3: Concept en eenmalige herziening
De offerte van bureau Waterkoort Ginalski heeft in principe betrekking op eenmaal een herziening na overleg met de afnemer. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden na overleg apart in rekening gebracht.

Artikel 4: Tussentijdse wijziging van de opdracht
Als een afnemer na het verstrekken van de opdrachtbevestiging zijn opdracht wijzigt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Hiervoor geldt dan ook een aanvullende prijsafspraak.


Artikel 5: Vrijwaring
Bij opdracht tot het leveren van teksten, heeft de afnemer als inhoudelijk deskundige de plicht de geleverde teksten en diensten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit. Hij vrijwaart Waterkoort Ginalski tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving.

Artikel 6: Naamsvermelding en auteursrechten
Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van Waterkoort Ginalski openbaar te maken of te verveelvoudigen. Bij opdracht tot het leveren van teksten draagt Waterkoort Ginalski eenmalig het publicatierecht over en uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Voor ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden. Tenzij de afnemer de auteursrechten expliciet heeft afgekocht, blijft het auteursrecht in handen van Waterkoort Ginalski.

 

Artikel 7: Betaling
A. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen.
B. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum, is tevens de wettelijke rente verschuldigd.
 
Nijmegen, januari 2009 / © 2009 copyright Waterkoort Ginalski
 
Facebook Linkedin Twitter
Pé Hawinkelsstraat 38
6543 JD Nijmegen
(024) 348 23 23